کلاس های رانینگ صبحگاهی

Morning running classes

کلاس های رانینگ گروهی روزهای فرد ساعت 6 صبح آغاز میشود و تا ساعت 7:30 ادامه دارد

این کلاس ها در حال حاضر در بوستان یاس فاطمی دایر میباشد

هزینه کلاس ها برای هر 8 جلسه 2 میلیون تومان میباشد.

20,000,000 ریال

کلاس های رانینگ صبحگاهی

محصولات مرتبط