برنامه های تمرینی

برنامه های تمرینی

برنامه تمرینی آمادگی جسمانی برای کوهنوردی و طبیعتگردی

برنامه تمرینی آمادگی جسمانی برای کوهنوردی و طبیعتگردی

Physical training program for mountaineering and nature tourism
5,000,000 ریال
برنامه تمرینی آمادگی جسمانی تخصصی

برنامه تمرینی آمادگی جسمانی تخصصی

Specialized physical fitness training program
5,000,000 ریال
برنامه تمرینی بدنسازی

برنامه تمرینی بدنسازی

Bodybuilding Program
5,000,000 ریال