محصولات بازتوانی

محصولات بازتوانی

توانبخشی آسیب های ورزشی به عنوان فرآیندی که هدف آن پيشگيري از آسيب هاي ورزشي به وسيله تجهيزات ورزشي ميباشد.

زیر انداز انفرادی یوگا

زیر انداز انفرادی یوگا

Individual yoga mat
1,500,000 ریال
تنزیب ماساژ ورزشی

تنزیب ماساژ ورزشی

Sports massage arrangement
1,116,000 ریال 1,200,000 ریال