طراحی بیوریتم تخصصی ورزشی

Designing a specialized sports biorhythm

در این سبک از برنامه نویسی به کلیه ی مسائلی که در روند رشد یک ورزشکار

اثرگذار است توجه میشود و در طراحی بیوریتم به کلیه ی آنها پرداخته میشود

ورزشکار با داشتن یک برنامه بیوریتم میتواند بازخورد بهتری در روند رشد خودش داشته باشد.

 

10,000,000 ریال

طراحی بیوریتم تخصصی ورزشی

برنامه تمیری شامل ..

محصولات مرتبط